Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 den 1. december 2009.

Tilstede: Hans, Ninna, Mikael, Jørgen, Carsten og suppleant Niels.
Ref. Niels

Hans indledte med, at han som han tidligere på e-mail havde meddelt, ønsker at forlade bestyrelsen. Resten af bestyrelsen udtrykte beklagelse, men respekterer hans beslutning.
Hans udtrykte at han også fremover gerne står til rådighed for opgaver i havnen.

Da der kun er godt tre måneder til, at generalforsamlingen kan vælge en ny formand, valgte vi at ændre så lidt som muligt ved opgavefordelingen mellem resten af bestyrelsen.
Ninna fortsætter som næstformand.
Mikael er valgt til kasserer af generalforsamlingen og fortsætter.
Jørgen fortsætter som bestyrelsesmedlem og havnefoged.
Carsten bliver konstitueret som formand indtil generalforsamlingen.
Niels indtræder som bestyrelsesmedlem.

Hans overdrager foreningens dokumenter til Carsten.

Herefter fortsatte vi med den faste dagsorden.a. Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 7 den 21.oktober godkendt.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Forskellige muligheder for at forbedre resultatet for 2009 blev drøftet.
Det skal undersøges om alle udgifter vedrørende bygning af søsætningsbroen er refunderet af Næstved Havn.
Den nye plæneklipper bør måske bogføres som et aktiv og afskrives.
Sidste generalforsamling vedtog at vinterlandplads skal hæves fra 600 kr. til 800 kr. Nogle få har fået udleveret et girokort på 800 kr. men de fleste er kun blevet opkrævet 600 kr. Vi vil overveje hvorledes fejlen skal rettes.

c. Behandling af forslag.
Ingen nye forslag


d. Eventuelt.
Niels får adgangskode til hjemmesidens kalender af Mikael.
Dato for den ordinære generalforsamling i 2010 bliver 16. marts
Mikael udsender indkaldelsen til medlemmerne sammen med girokort for bådpladsleje.Næste bestyrelsesmøde: den 14.januar 2010.


Tilstede: Mikael, Jørgen, Carsten og suppleant Niels.
Fraværende: Hans og Ninna
Ref. Niels

a. Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. oktober godkendt.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Mikael gennemgik klubbens regnskab. Resultatet pr. d.d. viser sammenholdt med de forventede indtægter og udgifter for resten af regnskabsåret, at vi må forvente et mindre underskud for 2009.
Forskellige muligheder for at forbedre resultatet blev drøftet.


c. Behandling af forslag.
Ingen nye forslag


d. Eventuelt.
Mikael beder Tommy om at finde en dato for et møde med Carsten og Niels angående hjemmesiden.Næste møde: Dato ikke aftalt.