Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 den 21. oktober 2009.

Tilstede: Mikael, Jørgen, Carsten og suppleant Niels.
Fraværende: Hans og Ninna
Ref. Niels

a. Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. oktober godkendt.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Mikael gennemgik klubbens regnskab. Resultatet pr. d.d. viser sammenholdt med de forventede indtægter og udgifter for resten af regnskabsåret, at vi må forvente et mindre underskud for 2009.
Forskellige muligheder for at forbedre resultatet blev drøftet.


c. Behandling af forslag.
Ingen nye forslag


d. Eventuelt.
Mikael beder Tommy om at finde en dato for et møde med Carsten og Niels angående hjemmesiden.Næste møde: Dato ikke aftalt.