Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 den 5. oktober 2009.

Tilstede: Hans, Jørgen, Ninna, Carsten og suppleant Niels.
Fraværende: Mikael
Ref. Niels

a. Referatet fra bestyrelsesmødet den 26.maj godkendt.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Da kassereren ikke var tilstede og kunne give et overblik over klubbens økonomi, kunne der ikke træffes beslutninger om væsentlige udgifter.

c. Behandling af forslag

• Køb og opsætning af varmepumpe.
En egnet varmepumpe er fundet til ca. 4000,- kr. + montage, der kan gøres med delvis frivillig arbejdskraft.
Bestyrelsen går ind for installationen, hvis økonomien tillader det.

• Belysning af havnen.- Gennemgang af standerne og montage af et skumringsrelæ er sat i gang.

• Evt. forberedelse til istandsættelse af toiletbygning.
Der tales med ”fiskerne” om deres deltagelse i projektet.

• Vinterpladsen.
Pladsen aflåses med kæde. Der udleveres nøgle til medlemmer, der benytter pladsen.
Carsten og Jørgen vil udarbejde en plan for anbringelse af bådene, så pladsen udnyttes optimalt. Overskydende plads kan evt. udlejes til fremmede.
Optagning udenfor den faste dag (31/10 2009) aftales med Jørgen.

d. Eventuelt.

• Arrangement i forbindelse med den fælles bådoptagning.
Ninna sørger for noget til halsen. Carsten taler ved stander strygningen, da formanden er forhindret.

• Den 21. september afholdtes det årlige møde mellem Skarøksens og Nolds bestyrelser.
Samarbejdsaftalen blev gennemgået og revideret.



Næste møde indkaldes snarest.