Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2009.

Tilstede: Hans, Mikael, Jørgen, Ninna, Carsten og suppleant Niels
Ref. Niels

2. møde efter generalforsamlingen 10. marts 2009.


1. Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. marts blev godkendt med den ændring, at der er opsat et opslag angående ombytning af nøglerne til slæbestedet. Der skrives altså ikke til trailerbådsmedlemmerne.

2. Nolds Havn’s vedtægter.
Ved den gennemgangen, vi foretog, kunne det konstateres, at der er behov for sproglige rettelser ( § 9, 12 og 14). På andre punkter er praksis ændret uden ændring af vedtægterne (§ 12). Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at formulere ændringsforslag. Hans undersøger om det benyttede udaterede eksemplar er de gældende vedtægter.

3. Havnereglementet for Nolds Havn.
Gennemgangen afslørede, at der i visse punkter er uoverensstemmelser i forhold til vedtægterne.
Andre punkter er overflødige, f. eks. skal punkterne 5, 14 og 15 ud af havnereglementet, da vedtægterne beskriver de nævnte forhold. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at formulere ændringsforslag.

4. Frihavnsordningen
Niels skal gå videre med at skaffe flere oplysninger angående tilmelding.

5. Søsætningsdag den 18. april.
Jørgen sørger for kaffe og brød. Mikael kommer med øl og vand.

6. Arbejdsdag 9:00 og standerhejsning 12:30 den 2. maj.
Opgaver forberedes på næste møde.

7. Restancer med kontingent og havneleje.
Mikael skriver til de få restanter.

8. Økonomi.
Mikael kontakter Næstved havn angående muligheder for at få penge fra vedligeholdelseskontoen til istandsættelser.

9. Eventuelt
Næste møde blev fastsat til den 21. april 19:00 i klubhuset.