Nolds Havn

Bestyrelsesmøde lørdag d. 25-1.
Afholdt i klubhuset.
Tilstede: Carsten, Keld, Ole og Tage, afbud fra Nina og Finn.

Datoer for kommende aktiviteter blev fastlagt.
Næste bestyrelsesmøde lørdag d. 15-3 kl. 10.00
Generalforsamling 24–3 kl. 19.00 i klubhuset.
Søsætning og standerhejsning 26-4.
Arbejdsdag d. 3-5.

Keld oplyste om økonomi, budget og pt. udestående.
Gennemgang af broliste vedr. ledige pladser.
Pladser hvor man har stået standby i den forløbende sæson. Og venteliste.
Både dem der har stået standby, og dem der er på venteliste, vil blive kontaktet.

Ole oplyste lidt om kontakten med havnen vedr. broen ved ophalerpladsen.
Vi vil have oplyst noget om opgravningen til den store kloak, hvor meget og hvordan den vil berøre os.
Spørge om pris på flytning af 2 pæle, så vi på den måde ville få to bredere pladser (plads 2-3)

Formand og havnefoged har fået indbydelse til reception hos Marineforeningen,
hvor man vil drøfte et fremtidig samarbejde og naboskab.

Der blev besluttet et indkøb af en Ipad., for at lette kassernes arbejde


Referent
Tage.