Nolds Havn

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 10. januar 2013.

Tilstede: Carsten (formand) Ole (bestyrelsesmedlem og havnefoged), Ninna (næstformand), Keld (kasserer), Niels (sekretær) og Tage (suppleant).
Ref. Niels

Formålet med mødet var at afklare nogle principielle forhold og forberede den kommende generalforsamling. Følgende blev besluttet:

a. Ved generalforsamlingen 2012 var der fremsat forslag om, at de medlemmer, der betjener beddingen skal være kontingentfri.
Bestyrelsen kan ikke gå ind for forslaget og vedtog: At det er Nolds havn uvedkommende, men vi vil ikke modsætte os, at et evt. honorar betales af ”beddingkassen”.


b. Ved generalforsamlingen 2012 var der fremsat et forslag om at nedsætte havnelejen for småjoller.
Bestyrelsen lovede at udarbejde et forslag til en ny måde at beregne havnelejen på.
Keld fremlagde et forslag, hvor der tages mere hensyn til havnepladsens størrelse. Prisen består således af et fast beløb (som er det samme for alle pladser) plus et beløb, der beregnes efter pladsens areal gange en kvadratmeterpris.
Summen af kvadratmeterprisen, skal svare til halvdelen af det samlede "budgetbehov": Altså lejen til Næstved Havn plus det beløb, der ikke kan dækkes ind af vore "øvrige indtægter"
Bestyrelsen vedtog at fremlægge forslaget på en ekstraordinær generalforsamling inden den ordinære generalforsamling, så det kan danne grundlag for budget 2014, hvis det vedtages.

c. Kassererens forslag til budget for 2013 blev godkendt med den ændring at vinterlejen for ikke klubmedlemmer med båd i vandet skal sættes op til 2500 kr. Hvis båden er beboet skal vinterlejen være 3500 kr. plus elforbrug efter bi-måler.


d. Den ordinære generalforsamling indkaldes til den 26. marts 2013
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes til den 19. februar 201