Nolds Havn

Referat frabestyrelsesmøde nr. 1 den 8. september 2011

Tilstede: Jørgen, Carsten, Ninna, Keld og Niels
Ref. Niels

a. Første møde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsesmedlemmerne alle blev genvalgt og fortsætter med uændret arbejdsfordeling.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Keld gennemgik likviditetsoversigten, der viser at der skal strammes op på opkrævning af vinterleje og enkelte udestående tilgodehavender for at undgå røde tal på kassebeholdningen til januar.

Vinterpladsleje skal betales kontant ved optagning, hvilket bekendtgøres ved opslag.
Betaling for at ligge i vandet vinteren over skal også opkræves hurtigt.

Bestyrelsen drøftede udfordringerne omkring renovering af arbejdsbroen i den nordlige ende af Nolds Havn. På grund af en misforståelse fra Nolds Havns side omkring indkøb af materialer til genetablering af broen, har vi måtte afholde udgiften til indkøb af pæle.
Carsten indleder forhandling med havnechefen med henblik på at Næstved Havn dækker udgiften til de indkøbte stolper via vedligeholdelseskontoen i år, og færdiggørelse af projektet i 2012.

Keld rykker restanter.

Vi har anskaffet en strømmåletang, således at vi kan kontrollere den enkelte båds elforbrugog efterfølgende forlange en bimåler opsat, hvis det skønnes, at forbruget er over det normale. Det blev besluttet, allerede nu at opsætte bimålere til de både, hvor der overnattes jævnligt.

Omlægning af strøm på vinterpladsen udskydes eventuelt til næste år.

Jørgen har fundet frem til en billig måde at renovere gulvene i toiletter og baderum og sætter det i gang.


c. Behandling af forslag.

Efterårets arbejdsdag bliver den 8. oktober. Vi starter kl. 8:00 med morgenkaffe.

Fælles optagning af bådene skal ske den 22. oktober fra kl. 8:00
Standeren stryges ved samme lejlighedsenere på dagen.

d. Eventuelt.

Vinterleje skal betales kontant. Det er 800 kr. plus betaling af vognmanden.