Nolds Havn

1. Valg af dirigent:
John Hansen blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Han gjorde opmærksom på at dagsorden og forslag ifølge vedtægterne skal udsendes skriftligt til alle medlemmer, men i stedet er de kun lagt på hjemmesiden. Forsamlingen godkendte den valgte fremgangsmåde, der fremgår af indkaldelsen.

2. Valg af stemmetællere: To stemmetællere valgtes.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år:
Carsten Møller bød velkommen til generalforsamlingen og indledte med at mindes vort medlem Bruno Mosdorf, der pludseligt afgik ved døden i november 2010.
Efter at den nyvalgte bestyrelse på en ekstraordinær generalforsamling fik godkendt regnskabet for 2009, har vi arbejdet videre på at få styr på økonomien. F. eks. måtte vi konstatere at fejlaflæsning af elmåleren de foregående år medførte en ekstraregning på ca. 70.000,- kr. Vi fik dog en afdragsordning.
Det er ikke tilfredsstillende at indbetalingerne af kontingent og pladsleje af alt for mange medlemmer ikke betales til tiden. Det belaster likviditeten. Og der bliver i 2011 yderligere strammet op på rykkerproceduren.
Frihavnsordningens årsmærkat skal også i 2011 anvendes som klubbens årsmærke og anbringes synligt på båden.

Den 24. april havde vi fælles søsætning og efterfølgende standerhejsning.
Den 5. juni var der arbejdsdag, hvor der blev ryddet op omkring broerne og på vinterpladsen.
Den 23. oktober var der igen indkaldt til arbejdsdag. Fremmødet på arbejdsdagene kunne være bedre. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at informere bedre og i god tid.
Den 6. november var der fælles optagning. Antallet af både på vinterpladsen satte rekord, idet en del uden for klubben havde valgt at benytte vores plads.

Carsten takkede hver især af bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats og engagement i arbejdet for klubben og rettede også en tak til alle andre, der yder en stor indsats for klubben, det være sig redaktør på klubbens hjemmeside, græsslåning, oprydning, rengøring på toiletterne og mange flere opgaver.

Afslutningsvis nævnte Carsten at han/bestyrelsen vil arbejde på at forbedre og udvikle samarbejdet med vore gode naboer Skarøksen og NS 48.

Efter en del uddybende spørgsmål og besvarelser, blev beretningen accepteret af forsamlingen

4. Forelæggelse at regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Regnskabet for 2010, der er godkendt af vor revisor Max Ploug, blev omdelt, og Keld Funk kommenterede de enkelte poster.
Regnskabet er i årets løb omlagt til et nyt og billigere EDB program og samtidig er enkelte posteringer omgrupperet. Årets overskud på 101.370,-kr. kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med budgettets nul kr.
Regnskabet, der blev godkendt af generalforsamlingen, kan ses på hjemmesiden under ”Info”.

5. Behandling af indkomne forslag:
Forslaget fra bestyrelsen kunne ikke vedtages, da kun 22 stemmeberettigede medlemmer var til stede, men bestyrelsen opfordredes til at arbejde videre med det. Af diskussionen fremgik:
At det er vigtigt at personen, der kan arve en bådplads udenom ventelisten, skal have en tilknytning til klubben.
At man skal være opmærksom på at skifteretten kan være længe om en afgørelse.

6. Forelæggelse af budget for året 2011 og fastsættelse af kontingent og bådpladsbetaling for 2012:
Det fremlagte budget for 2011 dækker kun den egentlige drift.
Der er ikke råd til visse af de forbedringer, som omtaltes under formandens beretning, uden at vi skaffer alternative midler. F.eks. ved at forny boliglånet, der snart er afbetalt. Når der er afklaring om behovet for ændring af kontingent og bådpladsbetaling for 2012 afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

7. Valg af formand, ulige år: Carsten Møller blev genvalgt.

8. Valg af kasserer, lige år: Udgår i år.

9. Valg af den øvrige bestyrelse: Ninna og Niels blev genvalgt for to år.

10. Valg af suppleant til bestyrelsen: Kurt blev genvalgt.

11. Valg af en revisor for to år og en revisor suppleant for et år:
Max Ploug blev genvalgt for to år som revisor
Lotte blev genvalgt for et år som revisor suppleant.

12. Eventuelt.
Under flere af ovenstående punkter blev der givet gode råd om forbedringer, som tages med her under eventuelt:
Hyppigere tømning af affaldsbeholdere om sommeren, opstilling af flaske container, affaldsbeholder på vinterpladsen i klargøringsperioden.
Hvordan kontakter man et andet medlem? En telefonliste kan ikke slås op, men havnefogeden er altid behjælpelig.
Tilbud fra Stig om at være behjælpelig med at færdiggøre kanterne omkring beddingen.
Carsten gjorde opmærksom på at samme dag som bådene sættes i vandet fra vinterpladsen, skal der ryddes op og stativer og bukke skal anbringes på det anviste areal.

John Hansen, dirigent Niels Søgaard, referent