Nolds Havn

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 den 17. februar 2011.

Tilstede: Jørgen, Carsten, Ninna, Keld og Niels.
Ref. Niels

a. Referat fra møde nr. 3 den 10. oktober 2010 blev godkendt.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Keld fremlagde en likviditetsoversigt for 2011, der viser at der vil være balance mellem indtægter og udgifter, men kun hvis vi undlader at påbegynde nogle af de tiltrængte reparationer af f. eks. toiletterne og installation af et ordentligt varmeanlæg.
Carsten kontakter DiBa for at undersøge om der er mulighed for at ændre byggelånet.
Carsten kontakter fiskeklubben for at aftale fordeling af udgifterne til istandsættelse af toiletterne.

c. Behandling af forslag.
Broen ved trailer slæbestedet skal repareres og flere fortøjningspæle skal bankes på plads. Jørgen kontakter Næstved Havn for at få arbejdet udført.
Jørgen sørger for at bro belysningens tændings og slukke tider bliver korrigeret.
Carsten kontakter havneudvalget for Næstved havn angående tilladelse til at opstille hegn omkring vinterpladsen.
Niels arbejder med et forslag til ændring af princippet for fastlæggelse af pladslejen, så der tages mere hensyn til pladsens størrelse.


d. Eventuelt.
Generalforsamling den 31. marts.
Indkaldelse skal udsendes senest den 7. marts sammen med girokort og et skema til opdatering af medlemsdata.
Fælles søsætning af bådene bliver lørdag den 7. maj.

Næste bestyrelsesmøde den 17. marts kl. 19:00 i klubhuset