Nolds Havn


Referat fra bestyrelsesmøde den 22, april 2010.

Tilstede: Keld, Ninna, Jørgen, Carsten og Niels.
Ref. Nielsa. Dette er første møde i den nyvalgte bestyrelse, derfor intet referat at godkende.

b. Oversigt over klubbens økonomi.
Regnskabet for 2009, som ikke kunne fremlægges på den ordinære generalforsamling er nu færdigbehandlet af revisorerne og klar til forelæggelse på den ekstraordinære generalforsamling.
Overdragelsen fra den afgåede kasserer (Mikael) til den nyvalgte (Keld) har fundet sted.
Fuldmagt til kassereren og formanden angående adgang til bankkonto og netbank blev ved mødet underskrevet af bestyrelsen.
Herefter skal der udarbejdes en status for klubbens økonomi.

c. Behandling af forslag.

Klubhuset udlejes til grundejerforeningen Marinaen’s generalforsamling den 28. april om aftenen. Leje 300 kr.

Arbejdsdag bestemtes til den 5. juni kl. 8 – 12. Oprydning, opretning af terrassekant, evt. beplantning m. m.

Næstved havn er anmodet om opretning af de pæle, som isen har forskubbet.

Jørgen kontakter kloakvæsenet om opretning af dæksel på parkeringspladsen.

Keld sørger for navn på klubbens postkasse og leverer en plexiglasplade til opslagstavlen.

Niels prøver at skaffe ekstra 60 frihavnsmærkater, så alle både kan forsynes.
FH mærkaten skal erstatte års mærkaten, som er dyrere.
Niels laver et opslag om den nye bestyrelse og sætter datoer på hjemmesiden samt underretter dansk sejlunion om nye adresser.

Carsten underretter Næstved Havn om den nye bestyrelse.

d. Eventuelt.
Der kommer en pølsevogn til standerhejsningen

Næste møde torsdag den 6. maj for at pakke materialet, der skal udsendes til medlemmerne før den ekstraordinære generalforsamling der indkaldes til torsdag den 3. juni.